Sign Up | Log in |

Grigori Raspoutine/Grigori Rasputin

MBTI enneagram type of Grigori Raspoutine/Grigori Rasputin Realm:

Category: Religion and Spirituality

TOTAL MBTI VOTES: 22


INFJ - 16 vote(s)
ENTP - 2 vote(s)
ENFJ - 2 vote(s)
ESTP - 1 vote(s)
ISFP - 1 vote(s)

Log in to vote!

TOTAL ENNEA VOTES: 21


5W4 - 7 vote(s)
7W8 - 5 vote(s)
3W4 - 2 vote(s)
8W9 - 2 vote(s)
2W1 - 1 vote(s)
2W3 - 1 vote(s)
4W3 - 1 vote(s)
4W5 - 1 vote(s)
5W6 - 1 vote(s)

Log in to vote!

Log in to add a comment.

Comments

Sort (descending) by: Date posted | Most voted